การชำระค่าเบี้ยประกัน

ผู้เอาประกันภัยสามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัย ได้ดังนี้

 

1)  กรณีชำระที่บริษัทโดยตรง

 

                        สามารถติดต่อเพื่อชำระเงินโดยตรงได้ที่แผนกการเงิน โดยบริษัทจะมอบตารางกรมธรรม์/

               ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ให้กับผู้เอาประกันภัย เมื่อมีการชำระค่าเบี้ยประกันภัยแล้ว

                       

                        ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 1 วัน

       

 

2)  กรณีชำระผ่านตัวแทน/นายหน้า

 

                        ตัวแทน/นายหน้า จะมอบหลักฐานการรับประกันภัยเพื่อยืนยันการคุ้มครองให้กับผู้เอาประกันภัย

               และบริษัทจะส่งมอบตารางกรมธรรม์ / ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ให้กับผู้เอาประกันภัย

 

                        ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 15 วัน

 

 

การชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยวิธี Mail Order หรือยินยอมให้ตัดบัญชีผ่านบัตรเครดิต

 

บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการชำระค่าเบี้ยประกันภัย ด้วยวิธี Mail Order หรือยินยอมให้ตัดบัญชีผ่านบัตร

เครดิตของทุกธนาคารที่มีสัญลักษณ์ VISA, MASTER CARD และบัตรเครดิตอื่นๆ โดยที่ท่านไม่ต้องมารูดบัตร

เครดิตที่บริษัทฯ  โดยมีวิธีปฎิบัติดังนี้

 

1. บริษัทฯ จะมีแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมตัดบัญชีผ่านบัตรเครดิตให้ใช้ โดยสามารถขอเอกสาร

ได้ที่พนักงานแผนกปฏิบัติการบัญชีตัวแทน สำนักงานรัชดาภิเษก และ สำนักงานเชียงใหม่ หรือสั่งพิมพ์จาก

เวปไซต์บริษัท

           ⇒ แบบฟอร์ม "หนังสือให้ความยินยอมตัดบัญชีผ่านบัตรเครดิต"

 

2. ในกรณีที่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการ ให้กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มตามข้อ 1 ให้ครบถ้วน

และที่สำคัญให้ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มดังกล่าวให้ตรงกับลายมือชื่อหลังบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร

 

3. เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้แฟกซ์ แบบฟอร์มดังกล่าวมาที่ 053-262801และ 053-247698

เพื่อที่บริษัทฯ จะได้เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต และหลังจากนั้นให้ท่านส่งเอกสารฉบับตัวจริงที่มีการกรอก

ข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อครบถ้วนมาให้ยังบริษัทฯ

 

4. ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ Mail Order ท่านสามารถสอบถามอัตราค่าบริการได้จากแผนกปฏิบัติการ

บัญชีตัวแทน

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

               

แผนกปฏิบัติการบัญชีตัวแทน  (สำนักงานใหญ่)                  02-68-77777

 

 คุณพริสรณ์ ซินแซ              มือถือ 085-1554338     parisorn_s@upp.co.th

 คุณพรรณทิพย์ ดวงไฟ        มือถือ 085-1554380     pantip_d@upp.co.th

                                               

แผนกปฏิบัติการบัญชีตัวแทน  (สำนักงานเชียงใหม่)            053-308-670 

 

  •  คุณศรีพรรณ  ใจแก้วธิ         มือถือ 085-1554377    sriphan_j@upp.co.th

  •  คุณสุลาวัลย์  ดวงใจ           มือถือ 085-1554329    sulawan_d@upp.co.th