ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

      บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มธุรกิจค้าข้าวสารและพืชผลทางการเกษตรดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้าการเกษตรไปจำหน่ายยังต่างประเทศรวมทั้งให้เช่าคลังสินค้าเพื่อเป็นที่พักสินค้าขณะรอ การส่งออก  ต่อมาได้ขยายธุรกิจทางด้านการรับประกันอัคคีภัยจึงได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้่ชื่อ "บริษัท สหมงคลประกันภัย และคลังสินค้า จำกัด" เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2494 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท

     ต่อมาในปี 2510 บริษัทได้หันมาเน้นการดำเนินธุรกิจด้านรับประกันวินาศภัยเพียงอย่างเดียว โดยทำการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น

 

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด
THE UNION PROSPERS INSURANCECO,.LTD.

ซึ่งหมายความว่า

"โชคดีมัชัยด้ัวยความร่ำรวยและประสบความสำเร็จร่วมกันอย่างสมบูรณ์"

 

 

 


 

         การดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทประสบความสำเร็จมาโดยตลอดและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา จวบจนถึงปัจจุบันบริษัทได้ให้บริการแก่ลูกค้ามาเป็นระยะเวลา 62 ปี

 

 

ครบรอบ 60 ปี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554

 

บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 โดยใช้ชื่อ

 

"บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)"  

THE UNION PROSPERS INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

 

มีทุนจดทะเบียน 280 ล้านบาท

 

         ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ภายใต้การบริหารงานอย่างโปร่งใสและนโยบายการให้บริการด้วยความซื่อตรงเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่เติบโตอย่างมั่นคง มีความแข็งแกร่งทางการเงินและมีการบริการที่เป็นเลิศเพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจ และได้รับความพึงพอใจสูงสุดตลอดไป

 

 

ก้าวย่างทางธุรกิจ

-   พ.ศ. 2494   จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ในชื่อ บริษัท สหมงคลประกันภัยและคลังสินค้า จำกัด

-   พ.ศ. 2510   เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด

-   พ.ศ. 2536   เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท จำกัด

-   พ.ศ. 2541   เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท จำกัด

-   พ.ศ. 2546   เปิดที่ทำการสาขาเชียงใหม่ เพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้า

-   พ.ศ. 2547   เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท

-   พ.ศ. 2549   เปิดที่ทำการสาขารัชดาภิเษก และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัย

-   พ.ศ. 2550   เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 250 ล้านบาท

-   พ.ศ. 2552   เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 280 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพและความมั่นคงทางการเงิน

-   พ.ศ. 2555   ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็น "บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)" เมื่อวันที่ 19                            กันยายน 2555