บริการด้านสินไหมรถยนต์

ขั้นตอนดำเนินการด้านสินไหม

ขั้นตอนดำเนินการด้านสินไหม

ผู้เอาประกันภัยแจ้งเหตุ

        ผู้เอาประกันภัยแจ้งเหตุผ่านโทรศัพท์หมายเลข 02-68-77777 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือศูนย์รับแจ้ง ของบริษัท หรือแจ้งเหตุผ่านตัวแทน/นายหน้า ว่าเกิดความเสียหายขึ้น โดยระบุทะเบียนรถ ยี่ห้อ หมายเลข กรมธรรม์ วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขับขี่ และลักษณะการเกิด เหตุ

บริษัททำการตรวจสอบอุบัติเหตุ

        บริษัทส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุไปยังสถานที่เกิดเหตุ หรือที่นัดหมาย เพื่อทำการตรวจสอบ ความเสียหาย

บริษัทตรวจสอบความเสียหาย

        บริษัทตรวจสอบความเสียหาย และออกใบเคลมให้แก่ผู้เสียหาย

ผู้เอาประกันภัยรับค่าสินไหมทดแทน

  • กรณีซ่อมรถ ผู้เอาประกันนำใบเคลมและใบขับขี่ให้อู่ในเครือที่บริษัทได้ตกลงกันไว้
  • กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล ให้ใช้สิทธิเบิกตามกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ.ก่อน หากมีการสำรองจ่าย ค่ารักษาพยาบาลให้นำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล, สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบภัย, สำเนาบันทึกประจำวันข้อเกิดเหตุ มาประกอบการรับค่าเสียหายเบื้องต้นต่อไป

<< กลับ