บริการด้านสินไหม Non-motor

ขั้นตอนดำเนินการด้านสินไหม

ขั้นตอนดำเนินการด้านสินไหม

ขั้นตอนในการขอรับค่าสินไหมทดแทน จากการประกันภัย Non-Motor

ผู้เอาประกันภัยแจ้งเหตุ

          ผู้เอาประกันภัยแจ้งเหตุผ่านโทรศัพท์หมายเลข 02-6877777 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งผ่านตัวแทน/นายหน้า ว่าเกิดความเสียหายขึ้น

บริษัททำการตรวจสอบ

          บริษัททำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารกรมธรรม์ประกันภัย สถานที่ตั้งของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ระยะเวลาการเอาประกันภัย และเงื่อนไขการเอาประกันภัย

บริษัทส่งเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหาย

          บริษัทส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเสียหายไปยังสถานที่เกิดเหตุ

บริษัทประเมินค่าความเสียหาย

          บริษัทจะพิจารณาค่าความเสียหายของผู้เอาประกันภัยภายใต้ความคุ้มครอง ของกรมธรรม์ ทั้งนี้ การจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะจ่ายตามความเป็นจริงแต่ไม่เกินวงเงินที่เอาประกัน ภัย

เจรจาตกลงค่าความเสียหาย

          บริษัทเจรจาตกลงค่าความเสียหายกับผู้เอาประกันภัย และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินที่เสียหายตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่เอาประกันภัย

ผู้เอาประกันภัยรับค่าสินไหมทดแทน

          ผู้เอาประกันภัยต้องส่งเอกสารขอรับค่าสินไหมทดแทนโดยรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือจดทะเบียนภาษีธุรกิจ (กรณีเป็นนิติบุคคล), สำเนาสมุดบัญชีของผู้รับผลประโยชน์ และใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้บริษัท พร้อมทั้งลงนามในเอกสารแบบฟอร์มขอรับค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้ตกลงไว้กับ บริษัท

 

          เวลาที่ใช้ดำเนินการขึ้นอยู่กับสภาพความเสียหายของทรัพย์สิน
**การประกันภัยบางประเภท บริษัทอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการ**

<< กลับ