บริการด้านสินไหม Non-motor

วิธีปฎิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความเสียหาย

 วิธีปฎิบัติเมื่อเกิดอุบัิติเหตุหรือเกิดความเสียหาย ของทรัพย์สินที่เอาประกัน Non Motor

        -    แจ้งการเกิดเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันทีที่ ฝ่ายสินไหมทดแทน โทร. 02-68-77777

        -    แจ้งความต่อสถานีตำรวจประจำท้องที่ พร้อมทั้งขอถ่ายสำเนา บันทึกประจำวัน

        -    คงสภาพความเสียหายของทรัพย์สินไว้ รวมทั้งหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริษัทฯ เข้าตรวจสอบ

        -    ป้องกันทรัพย์สินและบรรเทาความเสียหายทรัพย์สิน ไม่ให้ เกิดความเสียหายเพิ่มเติมขึ้นอีก

        -    ​จัดเตรียมเอกสารสำคัญประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม ทดแทนเพื่อส่งไปยังบริษัทฯ เมื่อมีการสำรวจความเสียหาย และตกลงค่าเสียหายแล้ว ดังนี้

            -     สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย

            -    สำเนาบัตรทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย

            -    สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์

            -    หนังสือรับรองบริษัท(กรณีชื่อผู้เอาประกันเป็นนิติบุคคล)

            -    ใบเสนอราคา/ใบเสร็จรับเงินของรายการทรัพย์สินที่เสียหาย

            -    หนังสือเรียกร้องค่าสินไหม (ใช้แบบฟอร์มของบริษัท)

            -    หนังสือสัญญาประนีประนอมตกลงค่าเสียหาย (ใช้แบบฟอร์มของบริษัท)

<< กลับ