ข่าวประชาสัมพันธ์

                 ธุรกิจประกันภัยแข็งแกร่ง สหมงคลประกันภัยมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนสูงถึงร้อยละ 581.03  สูงกว่าที่ คปภ.กำหนดอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไว้ที่เพียงร้อยละ 140

 

            ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์โดยเนื้อหาข่าวได้มีการแบ่งเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัยออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริษัทที่มีเงินกองทุนต่ำกว่าเกณฑ์ กลุ่มบริษัทที่ต้องระวังเป็นพิเศษ กลุ่มบริษัทที่ต้องระวัง และกลุ่มบริษัทที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นการใช้เพียงข้อมูลทุนจดทะเบียนปี 2556 ของบริษัทประกันวินาศภัยต่างๆ  ไม่ใช่ข้อมูลเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัยตามที่ได้ระบุไว้ในเนื้อข่าว จึงทำให้ผู้อ่านเข้าใจข้อมูลและสถานะของบริษัทประกันวินาศภัยต่างๆ คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

 

            สมาคมประกันวินาศภัยไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ทำการชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และก่อให้เกิดผลกระทบด้านความเชื่อมั่นให้กับบริษัทประกันวินาศภัยต่างๆ ซึ่งความจริงแล้วสำนักงาน คปภ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-based Capital)  และได้กำหนดอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไว้ที่ร้อยละ 140 โดยขณะนี้บริษัทประกันวินาศภัยทุกบริษัทผ่านเกณฑ์ดังกล่าวทั้งหมด และมีอัตราส่วนความเพียงพอขอเงินกองทุนเฉลี่ยที่ร้อยละ 306

 

            สำหรับบริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2557 ที่ร้อยละ 581.03 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงาน คปภ. กำหนดไว้ และยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจประกันวินาศภัยอีกด้วย ดังนั้นลูกค้าผู้เอาประกันภัยจึงมั่นใจได้เป็นอย่างดีว่าบริษัทสหมงคลประกันภัยฯ เป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่ง มั่นคง มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และสามารถให้บริการแก่ลูกค้าผู้เอาประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

<< กลับ