ข่าวประชาสัมพันธ์

สหมงคลประกันภัยฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณรับรองมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

 

                   นายบัญชาการ เพียรเสถียรกุล กรรมการบริษัทฯ ได้เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อแสดงให้เห็นว่า บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) สามารถบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

<< กลับ