ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายฯ 2555 และได้ดำเนินการจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีกับกรมสรรพากรในวันที่ 1 ตุลาคม 2555

 

       เนื่องด้วยบริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2555 และได้ดำเนินการจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีกับกรมสรรพากรในวันที่ 1 ตุลาคม 2555

 

       ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการออกเอกสารต่างๆ เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี หรือการสั่งจ่ายเช็คค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัท ได้โปรดออกเอกสารและสั่งจ่ายเช็คชื่อ บริษัทตามที่ได้จดทะเบียนใหม่ดังนี้

 

ชื่อ (ภาษาไทย) บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) THE UNION PROSPERS INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMIT
เลขทะเบียนบริษัท 0107555000333
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107555000333
ตราประทับ
โลโก้บริษัท

 

<< กลับ