ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อลูกค้าทำประกันภัย ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนตามกฏหมาย ปปง.

       ด้วยบริษัทประกันวินาศภัยเป็นสถาบันการเงินที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย (ปปง.) โดยบริษัทฯ ต้องประกาศ “นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้าย” และดำเนินการตามกฎกระทรวงเรื่องการ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2555 ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21สิงหาคม2555เป็นต้นมา กำหนดให้บริษัทต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ต้องจัดให้ลูกค้า(ผู้เอาประกันภัย) แสดงตน โดยปฏิบัติดังนี้

 • สำหรับกรมธรรม์ทั้งงานใหม่และงานต่ออายุ ที่มีทุนประกันภัยไม่เกิน 700,000 บาท
  ให้ลูกค้าแสดงหลักฐานประกอบ ดังนี้
  • ลูกค้าบุคคลธรรมดา : แนบสำเนาบัตรประชาชน / คนต่างด้าว ใช้สำเนาหนังสือรับรอง หรือใบสำคัญ ประจำตัวคนต่างด้าว (พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา)
  • ลูกค้านิติบุคคล : แนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)และสำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ
 • สำหรับกรมธรรม์ทั้งงานใหม่และงานต่ออายุ ที่มีทุนประกันภัยตั้งแต่ 700,000 บาทขึ้นไป
  ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลใน “แบบรายการแสดงตน” พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสาร
  หลักฐานประกอบตามข้อ 1.
  -  แบบรายการแสดงตน / สำหรับให้ลูกค้าบุคคลธรรมดา กรอกข้อมูล 
  -  แบบรายการแสดงตน / สำหรับให้ลูกค้านิติบุคคล กรอกข้อมูล 
  บริษัทฯ ต้องตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานตามที่ลูกค้าได้แสดงตนไว้ ดังนี้
  -  ตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลและหลักฐานตามที่ลูกค้าได้แสดงตน
  -  ตรวจกับรายชื่อ Sanction List (หมายถึงรายชื่อบุคคลต้องห้าม) จาก ปปง.

ให้บริษัทปฏิเสธการทำธุรกรรม หากพบว่ามีข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

 • ลูกค้าปกปิดชื่อหรือนามสกุล หรือชื่อและนามสกุลที่แท้จริง หรือใช้ชื่อปลอม ชื่อแฝง
 • ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนได้
 • การให้ข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนของลูกค้า ไม่เป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายถึงลูกค้าให้ข้อมูลในแบบแสดงตนไม่ครบถ้วน)
 • ตรวจสอบพบว่าลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า เป็นหรือเกี่ยวข้องกับผู้มีรายชื่อใน Sanction List ที่รัฐบาลให้การรับรอง
 • ข้อมูลที่ได้รับไม่เพียงพอ

บริษัทฯ ต้องรายงานธุรกรรม ไปยัง ปปง. เมื่อบริษัทฯ มีการดำเนินการใดๆ ที่เข้าหลักเกณฑ์ดังนี้

 • ธุรกรรมเงินสดตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
 • ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นการอนุมัติการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
 • ธุรกรรมที่มีเหตุน่าสงสัย

เอกสารเพิ่มเติม

<< กลับ