ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศนายทะเบียน (คปภ.) เรื่อง ให้บริษัทรายงานการรับประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

 

คปภ.ประกาศให้ บริษัทยื่นการรับประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยผ่าน

สื่ออิเลคโทรนิกส์ต่อนายทะเบียนทันที หลังจากรับประกันภัย (Real Time)

 

ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556  เป็นต้นไป

 

 

 

อ่านรายละเอียดที่นี่

<< กลับ