ข่าวประชาสัมพันธ์

สหมงคลประกันภัย เข้าร่วมโครงการระบบสินไหมอัตโนมัติ (E-Claim) กับสำนักงาน คปภ.

 

                   เมื่อเดือนเมษายน 2556ที่ผ่านมานี้บริษัทได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ หรือระบบสินไหมอัตโนมัติ (E-Claim) กับสำนักงาน คปภ. เพื่อขอใบรับรองมาตรฐานการให้บริการผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ(E-Claim) และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้ประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.. 2535 (พรบ.) ในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เป็นไปอย่างถูกต้องสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้ระบบดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนพฤษภาคมนี้

 

 

                                            

<< กลับ