ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัทสหมงคลฯ ให้ความร่วมมือในการรับโอนกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยทำไว้กับบริษัทส่งเสริมฯ

 

          ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีคำสั่งที่ 576/2556 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทส่งเสริมประกันภัยจำกัด โดยในเบื้องต้นได้สั่งให้หยุดรับประกันวินาศภัยตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นมาแล้วนั้น

          เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัย บริษัทสหมงคลฯ จึงได้ให้ความร่วมมือกับ คปภ.ในการรับโอนกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยทำไว้กับบริษัทส่งเสริมฯ โดยลูกค้าที่ประสงค์จะโอนกรมธรรม์ประกันภัยจากส่งเสริมฯ ที่ยังมีผลผูกพันอยู่ มาทำประกันภัยกับบริษัทสหมงคลฯ สามารถแจ้งความจำนงค์ไปยังฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดได้

          โดยผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์จากบริษัทฯ มีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี และบริษัทคิดค่าเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลา 1 ปี แต่จะขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมใ้ห้เป็นพิเศษสำหรับระยะเวลาที่เหลือจากกรมธรรม์เดิมของบริษัทส่งเสริมฯ แต่ทั้งนี้จะขยายความคุ้มครองให้ไม่เกินวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 

 

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

<< กลับ