ข่าวประชาสัมพันธ์

การชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยวิธี Mail Order หรือยินยอมให้ตัดบัญชีผ่านบัตรเครดิต

 

บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการชำระค่าเบี้ยประกันภัย ด้วยวิธี Mail Order หรือยินยอมให้ตัดบัญชีผ่านบัตร

เครดิตของทุกธนาคารที่มีสัญลักษณ์ VISA, MASTER CARD และบัตรเครดิตอื่นๆ โดยที่ท่านไม่ต้องมารูดบัตร

เครดิตที่บริษัทฯ  โดยมีวิธีปฎิบัติดังนี้

 

1. บริษัทฯ จะมีแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมตัดบัญชีผ่านบัตรเครดิตให้ใช้ โดยสามารถขอเอกสาร

ได้ที่พนักงานแผนกปฏิบัติการบัญชีตัวแทน สำนักงานรัชดาภิเษก และ สำนักงานเชียงใหม่ หรือสั่งพิมพ์จาก

เวปไซต์บริษัท

 

           ⇒ แบบฟอร์ม "หนังสือให้ความยินยอมตัดบัญชีผ่านบัตรเครดิต"

 

           

 

 

2. ในกรณีที่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการ ให้กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มตามข้อ 1 ให้ครบถ้วน

และที่สำคัญให้ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มดังกล่าวให้ตรงกับลายมือชื่อหลังบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร

 

3. เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้แฟกซ์ แบบฟอร์มดังกล่าวมาที่ 053-262801และ 053-247698

เพื่อที่บริษัทฯ จะได้เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต และหลังจากนั้นให้ท่านส่งเอกสารฉบับตัวจริงที่มีการกรอก

ข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อครบถ้วนมาให้ยังบริษัทฯ

 

4. ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ Mail Order ท่านสามารถสอบถามอัตราค่าบริการได้จากแผนกปฏิบัติการ

บัญชีตัวแทน

<< กลับ