ข่าวสารทั่วไป

จากความต้องการประกันชีวิตและประกันวินาศภัย เพื่อความคุ้มครองชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สิน ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งปีนี้คาดว่าเบี้ยประกันภัยทั้งระบบจะแตะ 8.83 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 7% ทำให้มีผู้คนหลั่งไหลเข้าสู่การเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัยมากขึ้น

ปัจจุบันมีตัวแทนรายบุคคลทั่วประเทศประมาณ 5.22 แสนราย แบ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิต ประมาณ 2.73 แสนราย ตัวแทนประกันวินาศภัย 2 หมื่นราย นายหน้าประกันชีวิตกว่า 1 แสนราย และนายหน้าประกันวินาศภัยกว่า 1.23 แสนราย และยังมีนายหน้านิติบุคคลอีกกว่า 300 ราย

ตัวแทนและนายหน้าทั้งหมดจะต้องทำงานอย่างซื่อสัตย์และมีความโปร่งใส ตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)


นอกจากนี้ คปภ.ยังทำการสุ่มตรวจการทำงานของตัวแทนนายหน้าตลอดทั้งปี เพื่อเป็นการปกป้องผู้บริโภค และยกระดับมาตรฐานการทำงานให้มีความเป็นมืออาชีพ

สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กล่าวว่า ได้พิจารณาและเห็นชอบแผนการตรวจประจำปี 2561 ของสายตรวจสอบคนกลางประกันภัยของสำนักงาน คปภ.ที่เสนอเข้ามา

“ในปีนี้มีนโยบายจะเพิ่มความเข้มข้นในการกำกับดูแลคนกลางประกันภัยซึ่งเป็นช่องทางที่สำคัญในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยจะมีการปรับปรุงกติกาในการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ตลอดจนระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของคนกลางประกันภัย เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในกระบวนการขายและการดูแลกรณีเกิดปัญหาเรื่องประกันภัย” สุทธิพล กล่าว

สำหรับปี 2560 ที่ผ่านมา คปภ.มีการเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัยประเภทบุคคลธรรมดาไปแล้วทั้งสิ้น 50 ราย เนื่องจากรับชำระเบี้ยจากลูกค้าแต่ไม่ส่งบริษัทประกันภัย และเพิกถอนใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยประเภทนิติบุคคลจำนวน 1 บริษัท

ในการตรวจสอบนายหน้าประเภทนิติบุคคลจะมีการสุ่มตรวจ 2 ประเภท

1.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล ณ ที่ทำการบริษัท (Annual Examination) อาทิ
- การยื่นรายงานผลการประกอบธุรกิจในส่วนของงบการเงินรายไตรมาส/ประจำปี

- รายงานผลของการประกอบธุรกิจและเงินกองทุน

- การจัดทำสมุดทะเบียนให้เป็นไปตามแบบ คปภ.กำหนด

- ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงนายหน้ากระทำการแทน และต้องมีจำนวนนายหน้ากระทำการแทนตามกฎหมาย

- ต้องทำหนังสือถึงธนาคารเพื่อให้ความยินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบบัญชีรับจ่ายเบี้ยประกันภัย

- ต้องดำรงเงินกองทุนให้ครบตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย

2.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคลเป็นการเฉพาะ นอกเหนือจากการตรวจสอบประจำปี (Target Examination) ทางโทรศัพท์ ตรวจสอบเกี่ยวกับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งที่เผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์ เว็บไซต์ และหนังสือพิมพ์
ฉะนั้น เมื่อรักที่จะอยู่ในอาชีพตัวแทน/นายหน้า ต้องเตรียมการทำงานให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบ เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับการตรวจสอบจาก คปภ.ตลอดเวลา

<< กลับ