ข่าวสารทั่วไป

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ปี 2561 คปภ.จะมีการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อให้พร้อมสู่การเป็นผู้กำกับดูแลประกันภัยยุคดิจิทัล "Digital Insurance Regulator" ด้วยการพัฒนาแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT audit) เพื่อยกระดับให้บริษัทประกันภัยมีการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน ป้องกันไม่ให้ใช้ช่องโหว่มาแสวงหาผลประโยชน์หรือเอาเปรียบผู้บริโภค สนับสนุนให้นำเทคโนโลยีมาใช้ลดต้นทุนในการดำเนินงานและเพิ่มคุณภาพในการให้บริการประชาชน ควบคู่กับการเสริมสร้างศักยภาพทางการเงิน เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและประชาชนในระยะยาว

นอกจากนี้ จะพัฒนาพนักงาน คปภ.ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในอนาคต ควบคู่ไปพร้อมกับ "คุณธรรมและจริยธรรม" และเน้นการพัฒนากำลังคนด้วยการให้ปฏิบัติงานจริง หรือกระบวนการโยกย้ายข้ามสายงานเพื่อสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญ จะทำการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้เป็น "การทำงานเชิงรุก" โดยมุ่งเน้นการทำงานให้รวดเร็ว ถูกต้อง และสามารถให้บริการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

<< กลับ