ประกันภัยรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์(ภาคบังคับ)

การประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ(พรบ.)

       รถทุกคันไม่ว่า จะเป็นรถเก่าหรือรถใหม่ก็ตามเจ้าของรถหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่า ซื้อ หรือผู้นำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ต้องจัดให้มีการประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

       พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ถูกตราขึ้น เพื่อให้ทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากรถ ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร่งด่วน ไม่ว่าผู้ประสบภัยนั้นจะเป็นใคร อยู่ในรถหรือนอกรถ เป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือเจ้าของรถโดยได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่ารักษาพยาบาล หรือค่าปลงศพแล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตามกฎหมายนี้ให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย และอนามัยเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแต่อย่างใด

          การขยายความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2559 ทุกกรมธรรม์ที่ยังมีผลความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง   จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
1. ค่าเสียหายเบื้องต้น
  1.1 กรณีบาดเจ็บจ่ายค่ารักษาพยาบาล(ตามจริง)   ไม่กิน 30,000 บาท/คน
  1.2 กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวร   ไม่เกิน 35,000 บาท/คน
  1.3 กรณีสูญเสียชีวิต่ จ่ายค่าปลงศพ   ไม่เกิน 35,000 บาท/คน
  1.4 จำนวนเงินสูงสุด รวม ข้อ1.1, 1.2 และ 1.3   ไม่เกิน 65,000 บาท/คน
2. ความรับผิดต่อผู้ประสบภัย
  2.1 กรณีเสียชีวิต วงเงินสูงสุด   ไม่เกิน ดูรายละเอียด บาท/คน
  2.2 กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวร   ไม่เกิน ดูรายละเอียด บาท/คน
  2.3 กรณีบาดเจ๊บ แต่ไม่ถึงสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ         ไม่เกิน ดูรายละเอียด บาท/คน
       จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง        
  2.4 ค่าชดเชยรายวันๆละ 200 บาท(ตามความจริงไม่เกิน 20 วัน)   ไม่เกิน 4,000 บาท/คน
  2.5 จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด   ไม่เกิน ดูรายละเอียด บาท/ครั้ง
  2.6 วงเงินความรับผิดสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล   ไม่เกิน 5,000,000 บาท/ครั้ง
  2.7 วงเงินความรับผิดสำหรับรถยนตโดยสาร   ไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง
**เมื่อประสบอุบัติเหตุจากรถ ผู้ประสบภัยหรือทายาทสามารถเบิกเงินค่าเสียหายเบื้องต้น
ภายใน 7 วันนับจากวันยื่นเอกสารร้องขอ

ใครบ้างที่ต้องทำประกันภัย พรบ.

  • เจ้าของรถ หรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถ
  • ผู้เช่าซื้อรถ หรือผู้มีสิทธิ์ครอบครองตามสัญญาเช่าซื้อ
  • เจ้าของรถที่นำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกรับประกันรถยนต์ ภาคบังคับ

สำนักงานใหญ่ 02-68-77777 ต่อ 1212, 1203 02-68-77700
สำนักงานเชียงใหม่ 053-308670-1 ต่อ 302, 303 053-247698

<< กลับ