ประกันภัยรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์(ภาคสมัครใจ)

ภาคสมัครใจ

       การประกันภัยรถ ยนต์ภาคสมัครใจ หมายถึง การที่เจ้าของรถแต่ละคันตัดสินใจทำประกันภัยรถยนต์ของตนด้วยความสมัครใจเอง เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวรถและ/หรือความรับผิดตาม กฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่ขับรถไปเฉี่ยวชนรถ ทรัพย์สิน หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเสียหาย บาดเจ็บหรือเสียชีวิต แบ่งเป็น

  • การประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
  • การประกันภัยรถยนต์ประเภท 2
  • การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
  • การประกันภัยรถยนต์ประเภท 5

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 5
คุ้มครองรถยนต์ที่ทำประกันภัย      
-   ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ (เฉพาะชนกับยานพาหนะทางบก)
-   รถยนต์สูญหาย หรือไฟไหม้
คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก        
-   รับผิดชอบต่อการบาดเจ๊บหรือเสียชีวิต
  ของบุคคลภายนอกที่อยู่ในรถ และ
  อยู่นอกรถที่ทำประกันภัย
-   รับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ความคุมครองผู้ขับขี่ รวมผู้โดยสาร        
ที่อยู่ในรถที่เอาประกันภัย        
-   อุบัติเหตุส่วนบุคคล
-   ค่ารักษาพยาบาล
-   การประกันตัวผุ้ขับขั่
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกรับประกันรถยนต์

สำนักงานใหญ่ 02-68-77777 02-68-77726-7
สำนักงานเชียงใหม่ 053-308670-1, 053-308711-20 053-308666, 053-262801
  ต่อ 308, 309, 312  

<< กลับ