ประกันภัย Non-motor

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

       เป็นการประกันภัยแบบต่างๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในการประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่งหรือการประกันภัยรถยนต์ ได้แก่

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

       การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก เป็นเวลา 1 ปี ในกรณีประสบอุบัติเหตุและทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตาทุพพลภาพหรือบาดเจ็บต้องรับการรักษาพยาบาล โดยสามารถจะขยายความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย ตลอดจนการขับขี่ หรือโดยสาร          รถจักรยานยนต์ เป็นต้น

การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง

       คล้ายคลึงกับการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล คือ คุ้มครองผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุและทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพหรือบาดเจ็บ ต้องรับการรักษาพยาบาล แต่จะคุ้มครองผู้เอาประกันภัยเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดินทาง และภายในเส้นทางที่ระบุไว้เท่านั้น

       การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางนี้ มีทั้งแบบรายเดี่ยวในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางไปเพียงคนเดียวและแบบรายกลุ่มในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางไปเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อไปทัศนาศึกษา ประชุม หรือติดต่อธุรกิจ เป็นต้น

การประกันภัยความเสี่ยงภัยของผู้รับเหมาก่อสร้าง

       คุ้มครองความเสียหายต่องานที่กำลังก่อสร้าง เช่น อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม สะพาน เขื่อน ฯลฯ จากไฟไหม้ น้ำท่วม โจรกรรม และภัยอื่นๆ ที่มิได้ระบุยกเว้นนอกจากนี้ยังคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิตร่างการ และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกจากการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา เช่น วัสดุก่อสร้างหล่นใส่หลังคาบ้านข้างเคียงแตกเสียหายระหว่างก่อสร้าง

การประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร

       คุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น เครื่องจักร ต่างๆ ตามเงื่อนไข และระยะเวลาที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้จากอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ติดตั้ง หรือกำลังทดสอบเดินเครื่องอันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด น้ำท่วม พายุ โจรกรรม และภัยอื่นๆ ที่มิได้ระบุยกเว้นตลอดจนความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกจากการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาด้วย

การประกันภัยเครื่องจักร

       คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องจักร อันเกิดจากภัยหรืออุบัติเหตุต่างๆ เช่นความผิดพลาดในการใช้เครื่องจักร วัตถุแปลกปลอมตกลงไปในเครื่องจักร ทำให้เครื่องจักรชำรุดเสียหาย เป็นต้น

การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

       คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลซึ่งไม่ได้อยู่ในตัวคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่าย การทำงานที่เพิ่มขึ้น อันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆ ซึ่งไม่ได้ระบุยกเว้นไว้

การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

       คุ้มครองผู้เอาประกันภัย ซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของอาคาร เจ้าของร้านค้า หรือผู้ที่เข้าไปรับจ้างปฏิบัติงานบางอย่างภายในอาคาร ฯลฯ สำหรับ

  • ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นภายในสถานที่ประกอบการหรือเกิดขึ้นจากการใช้สถานที่ประกอบการ ซึ่งทำให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการในสถานที่แห่งนั้นได้รับบาดเจ็บพิการ เสีย ชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย
  • ความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยซึ่งทำงานประจำ ณ สถานที่ประกอบการในขณะที่ออกไปปฏิบัติงานภายนอกสถานที่ประกอบการ

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3

       กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากการประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ต้องจัดให้มีการประกันภัยความเสียหายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย หรือการระเบิด อันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามผู้เอาประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยมีความ รับผิดตามกฎหมายต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับความเสียหายอันเป็นผลมาจาก อัคคีภัย หรือการระเบิดจากการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานที่ประกอบการเฉพาะบริเวณตามแบบผังที่ ได้รับอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ดังระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยในระหว่างระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกัน ภัยมีผลบังคับ และทำให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย

การประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร

       ผู้ประกอบการเรือโดยสารรับจ้างมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติผู้ประกอบการเรือโดยสารรับจ้างที่ จะต้องจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้โดยสารซึ่งใช้บริการของ เรือ ตลอดจนผู้ที่กำลังขึ้นหรือกำลังลงจากเรือในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุและมีผลให้เสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ และสายตาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือบาดเจ็บต้องรับการรักษาพยาบาล


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกประกันภัยเบ็ดเตล็ด

02-68-77777 ต่อ 1417  
mics@upp.co.th

<< กลับ