ประกันภัย Non-motor

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

       คือการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสินค้าในระหว่างขนส่งจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง
เนื่องจากภัยอันตราย และความเสียหายต่อสินค้าที่ทำการขนส่ง ไม่ว่าโดยทางเรือ ทางอากาศ ทางบก
หรือทางพัสดุไปรษณีย์ โดยทั่วไปเรียกโดยรวมว่าการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล
หรือ Marine Cargo Insurance

การประกันภัยการขนส่งสินค้าในประเทศ

       คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่ขนส่งในประเทศโดยทาง รถยนต์ รถไฟ เรือ
จากอุบัติเหตุต่างๆ เช่น ไฟไหม้ การระเบิด การคว่ำ หรือการชนกันของยานพาหนะขนส่ง เป็นต้น
เป็นกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองแบบระบุภัย

การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

       คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รับขนส่ง
(Carrier's Liability) ที่มีต่อของที่รับขนส่ง โดยความรับผิดของผู้เอาประกันภัยจะได้รับความ
คุ้มครองเฉพาะการขนส่งโดยยานพาหนะขนส่งที่ระบุหมายเลขทะเบียนหรือรายละเอียดไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

02-68-77777 ต่อ 1413 - 1414  
marine@upp.co.th

<< กลับ