ประกันภัย Non-motor

การประกันภัยอิสรภาพ

          การประกันภัยอิสรภาพ เป็นการประกันภัยที่จัดทำขึ้นโดยมีแนวความคิดจากการที่ศาลยุติธรรมจะจัดระบบ การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย โดยเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนในการหาหลักประกันมาวางศาล เนื่องจากปัจจุบันมีคดีอาญาเกิดขึ้นจำนวนมาก

          ศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการประกันภัยกระทรวงพาณิชย์ และสมาคมประกันวินาศภัย จึงได้ร่วมกันจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพและอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับ การประกันภัยดังกล่าวขึ้น

 

รูปแบบการประกันภัย

การทำประกันภัยอิสรภาพ มีให้เลือก 2 แบบ คือ
          แบบที่ 1 การทำประกันภัยอิสรภาพก่อนมีการกระทำความผิด เป็น กรณีที่บุคคลทั่วไปประสงค์จะมีหลักประกันในการขอประกันตัวไว้ล่วงหน้า เนื่องจากตนเองมีความเสี่ยงหรือมีโอกาสที่จะกระทำความผิดทางอาญาโดยประมาท หรือตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีความผิดทางอาญาโดยประมาท
          แบบที่ 2 การทำประกันภัยอิสรภาพหลังมีการกระทำความผิด เป็น กรณีที่บุคคลถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางอาญา หรือตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาแล้วและกำลังจะถูกควบคุมตัวหรือถูก ควบคุมตัวแล้ว ประสงค์จะหาหลักประกันเพื่อนำไปขอประกันตัวเองต่อเจ้าพนักงานเพื่อให้ผู้ประกันออกมาต่อสู้คดีในชั้นต่อไป บุคคลดังกล่าวหรือเพื่อนหรือญาติสามารถมาติดต่อขอซื้อประกันภัยอิสรภาพกับ บริษัทประกันภัยในแบบที่ 2 นี้ได้

 

การซื้อประกันภัยอิสรภาพ

          สามารถซื้อได้จากบริษัท ฝ่ายรับประกันอิสรภาพ

 

การชำระเบี้ยประกันภัย

          ผู้ซื้อประกันภัยจะต้องจ่าย ค่าเบี้ยประกันภัยทันทีที่ซื้อประกันตามอัตราดังนี้
           แบบที่ 1  การประกันภัยอิสรภาพก่อนกระทำความผิด อัตราเบี้ยประกันภัย อยู่ระหว่าง 0.5% ถึง 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย แล้วแต่ความเสี่ยงที่จะเกิดการกระทำความผิดและความน่าเชื่อถือของผู้เอา ประกันภัย กรณีตัวอย่าง เช่น จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท ผู้เอาประกันภัยจะจ่ายเบี้ยประกันภัยอยู่ระหว่าง 500-1,000 บาท

           แบบที่ 2  การประกันภัยอิสรภาพหลังกระทำความผิด อัตรา เบี้ยประกันภัย อยู่ระหว่าง 5% ถึง 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยแบ่งเป็น 4 ระยะเวลา ดังนี้

                 ระยะเวลาที่ ประกันตัวตั้งแต่เริ่มซื้อจนศาลชั้นต้นพิพากษา มี 2 อัตราแยกตามฐานความผิด

     1) ความผิดฐานกระทำโดยประมาท หรือ ความผิดฐานะกระทำผิด พ.ร.บ.การพนัน อัตราค่าเบี้ยประกันภัยอยู่ระหว่างร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

     2) ความผิดฐานอื่น อัตราค่าเบี้ยประกันภัยอยู่ระหว่างร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

                ระยะเวลาที่ 2  ประกันตัวเฉพาะในชั้นอุทธรณ์ ความผิดฐานใดก็ตามอัตราค่าเบี้ยประกันภัยอยู่ระหว่างร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

               ระยะเวลาที่ ประกันตัวเฉพาะในชั้นฎีกาก็สามารถใช้จนถึงศาลฎีกามีคำพิพากษา อัตราค่าเบี้ยประกันภัยอยู่ระหว่างร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

               ระยะเวลาที่ ประกันตั้งแต่เริ่มคดีจนกว่าคดีจะถึงที่สุด อัตราค่าเบี้ยประกันภัยอยู่ระหว่าง 5% ถึง 20%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

การให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัย

          เฉพาะกรมธรรม์ประกันภัย อิสรภาพหลังกระทำความผิดเท่านั้น ที่มีสิทธิได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย ดังนี้
          1) หากผู้เอาประกันภัยมีบุคคลค้ำประกันต่อบริษัทประกันภัย จะได้รับส่วนลด 10% ของเบี้ยประกันภัย
          2) หากผู้เอาประกันภัยมีหลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกันร่วมกับบริษัทประกันภัย จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยลดลงตามสัดส่วนราคาหลักประกัน

 

การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

          การประกันภัยอิสรภาพ ทั้งสองแบบ ทั้งฝ่ายผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรมประกัน ภัยในระหว่างระยะเวลาประกันภัย และบริษัทไม่สามารถยกเลิกหนังสือรับรองที่ออกไปแล้วได้

 

สิทธิได้รับคืนเบี้ยประกันภัย

          บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณี ดังนี้
          กรมธรรม์ ประกันภัยอิสรภาพก่อนกระทำความผิด คืนเบี้ยประกันภัยกรณีเดียว คือ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต และในระยะเวลาระหว่างเอาประกันภัยไม่มีการเรียกร้องให้ประกันตัว บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตาม ที่กำหนดในตารางกรมธรรม์
          กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพหลังกระทำความผิด คืนเบี้ยประกันภัย 4 กรณี ดังนี้
     1)  หากเจ้าพนักงานไม่อนุญาตให้ประกันตัว บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไว้ 500 บาท

     2)  หากเจ้าพนักงานอนุญาตให้ประกันตัว แต่ภายหลังในระหว่างระยะเวลาประกันภัยเจ้าพนักงานในลำดับนั้นหรือในลำดับถัด มาได้มีคำสั่งให้ถอนหรือยกเลิกการให้ประกันตัวหรือผู้เอาประกันภัยไม่ ประสงค์จะประกันตัวอีกต่อไป บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันภัย

     3)  หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยโดยมิได้มีการผิดสัญญาประกันตัว บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยกึ่งหนึ่งให้กับทายาทของผู้เอาประกันภัย

     4)  ผู้เอาประกันภัยไม่ผิดสัญญาประกันตัวจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันภัยเช่นกัน 

 

ในระหว่างการประกันตัว หากผู้เอาประกันภัยหลบหนี หรือไม่ไปพบเจ้าพนักงานตามนัดผลจะเป็นอย่างไร

           เจ้าพนักงานมีคำสั่งให้ปรับตามสัญญาประกันตัว บริษัทประกันจะต้องจ่ายค่าปรับตามที่ได้ออกหนังสือรับรองไว้ต่อเจ้าพนักงาน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งจากเจ้าพนักงาน และจะไปดำเนินการไล่เบี้ยเอากับผู้เอาประกันภัยในภายหลัง และบริษัทมีหน้าที่ติดตามจับกุมตัวผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย ดังกล่าวกลับมาสู้คดีต่อไป โดยบริษัทจะไม่ออกหนังสือรับรองให้ใช้ประกันตัวอีกต่อไป แต่หากผู้เอาประกันกลับมามอบตัวต่อศาลด้วยตนเอง และยินยอมชำระค่าปรับตามจำนวนที่เจ้าพนักงานกำหนด หรือตามที่บริษัทได้ชำระไปคืนแก่บริษัท บริษัทก็จะต้องให้ใช้หนังสือรับรองนั้นประกันตัวต่อไป

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ

          การขอซื้อประกัน ผู้ที่ประสงค์จะซื้อสามารถซื้อประกันภัยอิสรภาพให้ตนเองหรือซื้อให้ผู้อื่นก็ ได้ และจะซื้อแบบก่อนหรือหลังกระทำความผิดก็ได้ โดยผู้ประสงค์จะซื้อต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและกรอกข้อความจริงลงในแบบ ฟอร์มคำขอเอาประกันภัย พร้อมลงลายมือชื่อของตนเองและหากซื้อให้ผู้อื่นจะต้องแสดงบัตรประชาชนของ บุคคลนั้นและให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อในช่องผู้เอาประกันภัยด้วย
          การ พิจารณารับประกัน การขอซื้อประกันภัยอิสรภาพแบบก่อนกระทำความผิด บริษัทจะพิจารณารับประกันโดยเลือกใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามความเหมาะสมของ ความเสี่ยงภัย การขอซื้อประกันภัยอิสรภาพแบบหลังกระทำความผิด บริษัทจะพิจารณาความหนักเบาหรือความร้ายแรงของข้อหา และจะพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้เอาประกัน ว่าเมื่อได้รับการปล่อยชั่วคราวแล้วผู้เอาประกันจะไม่หลบหนี หรือหากหลบหนีแล้วสามารถติดตามตัวได้ง่าย
          การใช้หนังสือรับรอง เมื่อได้รับหนังสือรับรองแล้ว ผู้เอาประกันภัยควรตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ฐานความผิดวงเงินประกัน และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และสำหรับแบบก่อนกระทำความผิด ผู้เอาประกันภัยควรเก็บหนังสือรับรองไว้ในที่หาได้สะดวก หรือหากมีอาชีพขับรถ ควรเก็บไว้ในรถ เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้สามารถนำไปใช้ประกันตัวได้ทันที
          การตรวจพิจารณาหนังสือรับรอง หนังสือรับรองที่จะใช้เป็น หลักประกันได้ จะต้องมีความถูกต้อง ดังนี้

หนังสือรับรอง กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพก่อนกระทำความผิด (รก.)
          1)  ชื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องตรงกับที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง
          2)  หนังสือรับรองแต่ละฉบับจะใช้เป็นหลักประกันได้ภายในวงเงินที่ระบุในหนังสือ รับรองเท่านั้น
          3)  ฐานความผิดในคดีต้องตรงกับที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง
          4)  วันเวลากระทำความผิดต้องอยู่ในระยะเวลาประกันภัย
          5)  วันที่นำหนังสือรับรองมาขอประกันตัวต้องอยู่ในระยะเวลาการใช้หนังสือรับรอง
          6)  เมื่อตรวจสอบและรับเป็นหลักประกันแล้ว เจ้าพนักงานจะต้องกรอกรายละเอียดลงในใบตอบรับหนังสือ รับรอง และส่งใบตอบรับดังกล่าวคืนให้บริษัทต่อไป

          7)  หากมีข้อสงสัยประการใด ให้ตรวจสอบไปยังบริษัทประกันภัยที่เป็นผู้ออกหนังสือรับรองทันทีตามเบอร์โทรศัพท์ที่แสดงไว้

          8)  หนังสือรับรองฉบับนี้ใช้ได้เพียงหนึ่งครั้ง และขณะใช้จะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ คือ มีทั้งส่วนของหนังสือรับรองและใบตอบรับหนังสือรับรอง

หนังสือรับรอง แบบหลังกระทำความผิด (รล.)

          1)  ชื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องตรงกับที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง
          2)  หนังสือรับรองแต่ละฉบับจะใช้เป็นหลักประกันได้ภายในวงเงินที่ระบุในหนังสือ รับรองเท่านั้น
          3)  ฐานความผิดและรายละเอียดของคดีต้องตรงกับที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง
          4)  เมื่อตรวจสอบและรับเป็นหลักประกันแล้ว เจ้าพนักงานจะต้องกรอกรายละเอียดลงในใบตอบรับหนังสือรับรอง และส่งใบตอบรับดังกล่าวคืนให้บริษัทต่อไป

          5)  หากมีข้อสงสัยประการใด ให้ตรวจสอบไปยังบริษัทประกันภัยที่เป็นผู้ออกหนังสือรับรองทันทีตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แสดงไว้

          6)  หนังสือรับรองฉบับนี้ใช้ได้เพียงหนึ่งครั้ง และขณะใช้จะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ คือ มีทั้งส่วนของ          หนังสือรับรองและใบตอบรับหนังสือรับรอง        

              

เอกสารประกอบการใช้ประกันตัวหรือซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ

1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                      

2.  สำเนาทะเบียนบ้าน


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายรับประกันภัยอิสรภาพ

 02-68-77777  ต่อ 1323   

  free@upp.co.th

      

 

 

<< กลับ