โปรโมชั่นประกันภัยNon-motor

ประกันภัยผู้โดยสารเรือโดยสาร

ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร

       ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้โดยสาร โดยอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการใช้บริการหรือรวมถึงขณะกำลังขึ้นเรือลงจากเรือที่ระบุเอาประกันภัยไว้ และ ทำให้เกิดผลดังนี้

  • เสียชีวิต
  • ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  • การสูญเสียอวัยวะและสายตา
  • การรักษาพยาบาล

 

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย จำนวนผู้โดยสาร อัตรเบี้ยประกันภัย
( บาท ) ( บาท ) ( ต่อผู้โดยสาร 1 คน/ปี )
ภาคบังคับ การเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ
 สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
100,000 1-12 คน 80
บาท
  ค่ารักษาพยาบาล 15,000 13 คน ขึ้นไป 100 บาท
ภาคสมัครใจ การเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาคถาวรสิ้นเชิง 0.50%
  ค่ารักษาพยาบาล ต่อ อุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนเพิ่ม 1,000 บาท 75 บาท
1,000 ละ 5 บาท
เบี้ยประกันขั้นต่ำของกรมธรรมม์ประกันผู้โดยสารแต่ละฉบับกำหนดไว้ 200 บาท/ฉบับ

 

รายละเอียดในการแจ้งทำประกันภัย

  • ชื่อและที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย (เจ้าของเรือ)
  • รายละเอียดของเรือ เช่น ชื่อเรือ, ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่, ชนิดเรือ (หรือขอสำเนาใบอนุญาตการ ใช้เรือของปีที่ผ่านมา)
  • น่านน้ำการใช้เรือ (แล่นในแม่น้ำ, ลำคลอง)
  • จำนวนเงินเอาประกัน
  • จำนวนผู้โดยสาร
  • การขยายความคุ้มครองถึงพนักงานประจำเรือ

 

​​สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แผนกรับประกันรถยนต์

02-68-77777 ต่อ 1416    
misc@upp.co.th    

<< กลับ