โปรโมชั่นประกันภัยNon-motor

ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง

ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง

        การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางเป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยที่เดินทางทั้งภายในและต่างประเทศ หากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ และผลของอุบัติเหตุส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บต้องได้รับการรักษาพยาบาล หรือสูญเสียอวัยวะมือเท้าและสายตา หรือเสียชีวิต แต่ทั้งนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาระหว่างการเดินทาคุ้มครองงที่กำหนดไว้เท่านั้น เช่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึง 15 มกราคม 2550 ตลอดเวลาที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางไป-กลับ กรุงเทพ-อเมริกา เป็นต้น

 

ระยะเวลาเอาประกันภัย

       เป็นการเอาประกันภัยระยะสั้น ๆ โดยมีผลคุ้มครองตั้งแต่เริ่มออกเดินทางตลอดจนอยู่ระหว่าง การท่องเที่ยวทัศนาจร รวมถึงปฏิบัติการภารกิจส่วนตัวและสิ้นสุดการคุ้มครองเมื่อสิ้นสุดการเดินทาง ตามตารางการเดินทางที่ได้กำหนดหรือได้รับแจ้งไว้ต่อบริษัทฯ

ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง

ลำดับ ระยะเวลา จำนวนเงินเอาประกันภัย จำนวนเงินเอาประกันภัย
100,000 บาท 100,000 บาท
( ไม่มีค่ารักษาพยาบาล ) รวมค่ารักษาพยาบาล 10% ของทุน
1 1 วัน 9.00 บาท 14.00 บาท
2 3 วัน 18.00 บาท 27.00 บาท
3 5 วัน 25.00 บาท 37.00 บาท
4 7 วัน 27.00 บาท 41.00 บาท
5 10 วัน 32.00 บาท 47.00 บาท
6 14 วัน 38.00 บาท 58.00 บาท
7 17 วัน 43.00 บาท 64.00 บาท
8 21 วัน 50.00 บาท 74.00 บาท
9 24 วัน 54.00 บาท 81.00 บาท
10 27 วัน 59.00 บาท 88.00 บาท
11 31 วัน 65.00 บาท 98.00 บาท
12 45 วัน 79.00 บาท 180.00 บาท
13 60 วัน 92.00 บาท 139.00 บาท
14 90 วัน 113.00 บาท 169.00 บาท
15 120 วัน 133.00 บาท 199.00 บาท
16 150 วัน 153.00 บาท 230.00 บาท
17 180 วัน 173.00 บาท 260.00 บาท
อัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมอากร 0.4% และภาษี 7%

 

หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

 • การเสียชีวิต ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุบริษัทฯจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามจำนวนเงินที่เอาประกันภัย
 • การสูญเสียอวัยวะ และสายตา ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับ ทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการสูญเสียอวัยวะและสายตา รวม  1 ข้าง บริษัทฯ จะจ่ายค่าทดแทน 50% ของจำนวนเงินที่เอาประกันภัย แต่ถ้าหากสูญเสียอวัยวะและสายตารวม 2 ข้าง บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 100% ของจำนวนเงินที่เอาประกัน
 • การรักษาพยาบาลถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับ ทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทยืที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฏหมายหรือต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตบริษัทฯ จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริง ซึ่งต้องเกิดขึ้นภายใน 52สัปดาห์ นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว้

 

รายละเอียดในการแจ้งทำประกันภัย

 • ชื่อและที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย หรือของผู้ถือกรมธรรม์ (ในกรณีประกันกลุ่ม)
 • จำนวนผู้เดินทาง
 • ความคุ้มครอง (สามารถซื้อความคุ้มครองถึงการถูกฆาตกรรมฯ หรือข้อยกเว้นบางข้อตามที่ระบุในหมวดการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติมระหว่างทางได้)
 • ระยะเวลาในการเดินทาง
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย
 • พาหนะในการเดินทาง

 

ข้อยกเว้นที่บริษัทไม่คุ้มครอง

 • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติด
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง
 • การแท้งลูก
 • สงคราม การปฏิวัติ การกบฏ
 • การจลาจล การนัดหยุดงาน
 • การแผ่รังสี อาวุธนิวเคลียร์
 • การแข่งขันกีฬาอันตราย เช่น เล่นสกี แข่งรถ แข่งสเก็ต
 • ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • ขณะอยู่บนเครื่องบินที่ไม่ใช่สายการบินพาณิชย์ เช่น เฮลิคอปเตอร์

หมายเหตุ

 • คุ้มครอง อบ. 1
 • อัตราเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง รวมความคุ้มครองการถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา เพิ่มเบี้ย 20% ของตราเบี้ยประกันภัยตามข้อ 1

 

​​สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แผนกประกันภัยเบ็ดเตล็ด

 

02-68-77777 ต่อ 1416
misc@upp.co.th
 

<< กลับ